Polityka prywatności

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy zmian w stosowanej przez nas Polityce Prywatności i Plików Cookies.

Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze sklepu „shop.nordifra.com”

Polityka prywatności i Plików Cookies opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika, sposób ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników. Działając w tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony.

SPIS TREŚCI :

 1. Administrator
 2. Definicje
 3. Zbieranie danych osobowych
 4. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
 5. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzamy dane osobowe
 6. Uprawnienia użytkownika Serwisu
 7. Odbiorcy danych osobowych
 8. Przetwarzanie danych dzieci
 9. Przekazywanie danych poza EOG
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 11. Polityka Cookies
 12. Bezpieczeństwo danych osobowych
 13. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Rzeczy Ładnych NEO SPIRO G.M.Stęclik Sp. J. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Gminnej 40A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106135, REGON: 150001049, NIP: 5730302934

adres e-mail: info@nordifra.com

II. DEFINICJE

 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Polityka Prywatności i Plików Cookies- niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”;
 4. Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.nordifra.com
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Strony.

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane Użytkowników korzystających z strony internetowej znajdującej się pod adresem www.nordifra.com.

Dane te zbierane są zgodnie z zasadami określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem ze Strony.

Korzystanie ze Strony nie wymaga zarejestrowania się jako użytkownik. Tym samym użytkownicy nie dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

IV. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres danych osobowych gromadzonych przez administratora za pośrednictwem Serwisu jest uzależniony od funkcji, z której korzysta Użytkownik, np. newslettera, formularza kontaktowego.

Administrator zbiera również informacje o Użytkownikach w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem plików cookies.

V. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE i JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Strony, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony.

Dane Osobowe wykorzystywane są wyłącznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności obsługą zgłoszenia lub zapytania oraz kontaktach z Użytkownikiem.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Podczas korzystania z Serwisu w sposób zautomatyzowany zbierane są informacje o Użytkowniku za pomocą plików cookies. Więcej informacji o zasadach działania cookies, celach, do jakich są wykorzystania, a także sposobach ich wyłączenia znajduje się w rozdziale XI Polityki.

FORMULARZE KONTAKTOWE

Użytkownicy, którzy chcą przesłać zgłoszenie lub zapytanie proszeni są o podanie w poszczególnym formularzu danych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie w zakresie objętym polami formularza (np. telefonu bądź adres e-mail w zależności od preferowanej formy kontaktu).

Użytkownik może również – w celu ułatwienia obsługi zgłoszenia- podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne lecz wymagane w celu obsługi złożonego zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane w Formularzu Kontaktowym są przetwarzane w celu kontaktu oraz odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),.

Twoje dane przekazane Administratorowi w związku z żądaniem odpowiedzi na pytanie lub obsługą żądania będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub odpowiedzi na pytanie bądź obsłużenia żądania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Po tym okresie okres przetwarzania może zostać przedłużony o czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obsługi przed roszczeniami.

NEWSLETTER/INFORMACJE MARKETINGOWE

Użytkownik, który ukończył 16 lat oraz udostępni swój adres e-mail w celu przesyłania mu Newslettera, w którym  przesyłane będą informacje handlowe dotyczące produktów i usług, promocji oraz ofert, może korzystać z tej funkcjonalności udostępnianej przez Administratora. Podanie danych wskazanych przy zapisywaniu się na newslettera jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wysyłki newslettera, w którym  przesyłane będą informacje handlowe dotyczące produktów i usług, promocji oraz ofert

Użytkownik, który ukończył 16 lat oraz udostępni swój numer telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących może korzystać z tej funkcjonalności udostępnianej przez Administratora. Podanie danych wskazanych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu przesyłania  informacji marketingowych.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika Serwisu adres email informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert lub dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących – na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.
 4. ograniczenia przetwarzania danych Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinien Pan/Pani wtedy wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

Fabryka Rzeczy Ładnych NEO SPIRO G.M.Stęclik Sp. J. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Gminnej 40A, KRS: 0000106135, REGON: 150001049, NIP: 5730302934

e-mail:  info@nordifra.com

(od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00).

We wniosku dotyczącym chęci realizacji praw przez Użytkownika w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:

 1. określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą
 2. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie
 3. oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

VII. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostepnienia funkcjonalności czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmom IT, hostingowym, Google LLC.

Dane możemy również przekazywać innym podmiotom, kiedy ciąży na nas prawny obowiązek.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 16 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

Jeśli Strona zebrałaby treści niedozwolone dla osoby nieletniej, jej przedstawiciel prawny może zwrócić się do Administratora w celu korekty, zmiany lub usunięcia tych informacji.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

Niektórzy Partnerzy jak np. Google LLC , Instagram mają siedzibę w różnych krajach poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Twoje dane będą przekazywane do tych podmiotów w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Na twoje żądanie udostępnimy ci kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W związku z korzystaniem przez Administratora z plików Cookies, Administrator zbiera informacje o sposobie korzystania przez użytkownika Systemu ze stron internetowych.

Administrator nie podejmuje jednak wobec Użytkownika decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym

XI. POLITYKA COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej nasz Serwis (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu.

Zgoda na wykorzystanie plików cookies

Zapisywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników zależy wyłącznie od jego woli. Oznacza to, że kiedy wyrazisz zgodę na zapisywanie plików cookies, pliki te mogą być czasowo przechowywane w przeznaczonej do tego przestrzeni oraz odczytane przez ich dostawcę. Realizacja poniższych celów jest także uzasadniona prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na zapewnieniu dostępu do Serwisu oraz świadczenia usług na jak najwyższym poziomie (art. 6 ust.1  lit. f RODO).

W jakim celu używamy plików Cookies?

Pliki cookies są wykorzystywane w celu obsługi rejestracji logowania, prezentacji i personalizacji treści Serwisu, obsługi formularzy, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz jego funkcjonalności.

Pliki Cookies są także wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.

Podstawą gromadzenia informacji o Użytkownikach Serwisu jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu jego produktów i usług, prowadzeniu analiz statystycznych oraz analitycznych, zapewnienie świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Google Analytics

Serwis wykorzystuje piki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics należącego do Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w skrócie Google. Pliki cookie są zapisywane na komputerze Użytkownika Serwisu, a następnie przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Są one wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach reklamowych. Używanie cookies pozwala wyświetlać reklamy personalizowane, prowadzić kampanie marketingowe, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców. Google wykorzystuje także pliki cookie konwersji, których głównym celem jest pomoc reklamodawcom w ustaleniu, ile osób klikających reklamy kupiło ich produkty. Pliki te pozwalają reklamodawcom sprawdzić, czy po kliknięciu reklamy użytkownik odwiedził witrynę reklamodawcy.

Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika Serwisu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. W witrynie stosowana jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP Użytkownika Serwisu zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oznacza to, że podmiot ten zobowiązał się do stosowania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk.

Okres przechowywania danych zebranych za pośrednictwem Google Analytics wynosi 26 miesięcy.

Wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce pozwala na uniemożliwienie używania i zapisywania plików cookie na urządzeniach, z których Użytkownik Serwisu korzysta przy przeglądaniu Serwisu. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.
Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika Srwisu). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics

Google AdWords Remarketing

Serwis korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Podstawą prawną dla przetwarzania danych Użytkownika Serwisu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim, prowadzeniu analiz oraz statystyk.

Google AdWords stosuje technologię remarketingu, która umożliwia Administratorowi zwracanie się do Użytkowników Serwisu (a więc osób, które odwiedziły Serwis i w ten sposób zainteresowały się ofertą w nim zaprezentowaną) z reklamą prezentowaną na stronach partnerów Google. Stosowane pliki cookie pozwalają więc na rozpoznanie Użytkownika Serwisu podczas jego odwiedzin na stronach naszych partnerów reklamowych, a także na wyświetlanie reklam, które dostosowane są do zainteresowań Użytkownika Serwisu. Zainteresowania Użytkowników Serwisu są również badane za pośrednictwem plików cookie.

Dane zapisane w plikach cookie nie są jednak przez Google AdWords wykorzystywane w celu stworzenia profilu Użytkownika Serwisu, a więc nie służą do powiązywania ich z innymi danymi osobowymi.

Można zablokować korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.

Zmiana ustawień dotyczących cookies

Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci – domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie informacji o osobach odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Użytkownika Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator informuje jednak, iż ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

Inne

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, np Facebook. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub funkcjonalności, rozwiązań technologicznych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na postanowienia określone w Polityce.

Masz pytania? Napisz do nas!

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby służyć fachową i profesjonalną pomocą.

 
KONTAKT
Nordifra
ul. Gminna 40a
42-221 Częstochowa
048 502 034 559
info@nordifra.com
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl